Sinh Hoạt

SINH HOẠT CÁC HỘI ĐOÀN tại Mercy Center

  • Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, Hội Các Bà Mẹ – họp vào Chúa Nhật thứ II trong tháng lúc 10 giờ 30 sáng.
  • Hội Legio họp vào Thứ Bảy đầu tháng lúc 9 giờ sáng.
  • Ca Đoàn Têrêsa – tập hát vào sáng Chúa Nhật lúc10 giờ sáng.
  • Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể sinh hoạt vào mỗi chiều Chúa Nhật ngay sau Thánh Lễ.
  • Đoàn Thanh Niên họp vào Chúa Nhật thứ I trong tháng lúc 10:30 sáng.
  • Hội Đồng Mục Vụ họp sau thánh lễ Chúa Nhật thứ III.