Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp OKC

Youth

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Eucharistic Youth of Our Lady of Perpetual Help Chapter

Mục Đích của Phong Trào – Mission Statements of the Movement

Đào tạo thanh thiếu niên trở thành những con người kiện toàn và những Kitô Hữu hoàn hảo. Đoàn ngũ hóa và hướng dẫn thanh thiếu niên loan truyền Tin Mừng và góp phần xây dựng xã hội. 

To train the youth to become the best person and the best Christian so that they can build the society and spread the Good News.

Mục Đích Tuyệt Đỉnh – Ultimate Goal

Giúp giới trẻ xa lánh tội lỗi và sống thánh thiện (nên thánh).  – To help the youth to stay away from sin and become holy (saints).

Thần Tượng của Thiếu Nhi – Thieu Nhi’s Idol

Chúa Giêsu Thánh Thể –  Jesus in the Eucharist

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được thành lập ngày 29 tháng 1 năm 2017. Mục đích tụ họp giới trẻ của Giáo Xứ Nhà Thờ Chánh Tòa Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lại để học hỏi về Chúa và sinh hoạt với nhau qua những phương pháp lành mạnh, hầu giúp giới trẻ biết Chúa, yêu Chúa, và đem Chúa đến cho tha nhân.  Đoàn có khoảng 80-100 thành viên. 

Eucharistic Youth of Our Lady of Perpetual Help Chapter was established on January 29, 2017. The purpose is gather the youth within The Cathedral of Our Lady of Perpetual Help Church to learn about God and participate together through healthy methods/activities, to help young people know God, love God, and bring Him to others. Our Chapter has about 80-100 members.

Rước Lễ Thiêng Liêng

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa. Xin Chúa ngự vào tâm hồn con và ở lại với co