Bí Tích Thánh Thể

Bí Tích Thánh Thể

Bí Tích Thánh Thể đích thực là một bí tích do chính Chúa Kitô đã lập ra. Chúa Kitô thực sự hiện diện trọn vẹn trong Thánh Thể, ngay cả những khi chúng ta không được nhận lãnh. Vì vậy, Thánh Thể luôn được tôn kính và thờ phượng. Chúa Kitô hiện diện trọn vẹn trong bất cứ hình thể nào và mỗi khi được nhận lãnh. Khi cử hành Bí Tích Thánh Thể, các linh mục thánh hiến bánh rượu trở thành Mình Máu Chúa; tất cả bản thể bánh được biến đổi thành bản thể Mình Chúa Kitô, và tất cả bản thể rượu thành bản thể Máu của Người. Bí Tích Thánh Thể là sự kết hợp và là dấu chỉ hiệp thông với Chúa Kitô, nhờ đó được hiệp thông với Thiên Chúa, với mọi người và với vũ trụ vạn vật trong tình yêu và hạnh phúc, để nuôi dưỡng linh hồn, làm tăng thêm ân sủng để đền bồi tội lỗi và xin gia ân và được sự sống đời đời.

Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói : “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy.” Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông : “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người.
Bí tích Thánh Thể được cử hành tại mỗi Thánh Lễ hàng ngày và vào cuối tuần. Xin xem lịch trình lễ chàng tuần.

Những người cao niên hay bệnh nhân không thể tham dự Thánh lễ, xin liên lạc với Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể để được Rước Mình Máu Thánh.