Bí Tích Rửa Tội

Bí Tích Rửa Tội

Bí tích Rửa tội, bí tích đầu tiên của Bí tích Khai Tâm, là ngưỡng cửa bước vào đời sống Kitô Hữu của mỗi chúng ta. Nhờ Bí Bí Tích Rửa Tội, chúng ta được tẩy sạch mọi tội tổ tông, lãnh nhận ân sủng là được tái sinh trong sự sống mới, trở nên con Thiên Chúa, gia nhập vào Hội Thánh Người, được ghi vào linh hồn một dấu ấn thiêng liêng vĩnh viễn để được dự phần vào chức tư tế của Chúa Kitô. Bí tích Rửa Tội giúp chúng ta đón nhận các bí tích khác và là điều kiện tiên quyết cần thiết giúp chúng ta sống đời sống của một người Kitô Hữu và chuẩn bị cho ta bước vào Thiên Đàng.

“Các con đã trở nên tạo vật mới và đã mặc lấy Chúa Kitô. Nhờ lời chỉ bảo và gương lành của thân nhân giúp đỡ, các con hãy mang nó tinh tuyền mãi cho đến cõi trường sinh.”

Xin liên lạc văn phòng Giáo Xứ ít nhất là hai tuần trước ngày Rửa Tội để sắp xếp ngày giờ.  Để tiện việc sắp xếp, Cha Mẹ phải có số đăng ký, tham dự lớp Bí Tích Rửa Tội và có sự đồng ý của Cha Chánh Xứ hay Cha Quản Nhiệm.  Xin vui lòng Điền Đơn Xin Rửa Tội