Bí Tích Hoà Giải

Bí Tích Hoà Giải

Bí tích Hoà Giải là dấu chỉ Chúa Giêsu đã lập để tha các tội ta đã phạm qua quyền hành Chúa ban cho các linh mục, cùng giao hòa ta với Thiên Chúa, Hội Thánh và mọi người. Bí Tích Giải Tội không là một nghi lễ đơn thuần mà là cơ hội giúp chúng ta khám phá tình thương và ân huệ của Thiên Chúa và cảm nghiệm đó thúc đẫy chúng ta sám hối tội lội chúng ta phạm.  Tất cả những quá trình đó quy lại thưởng được gọi là “Xưng Tội.”  Khi đi xưng tội, chỉ có riêng ta tự xét mình, kiểm điểm lại đời sống ta mà không một ai bào chữa cho ta vì vậy chúng ta phải thật lòng ăn năn sám hối, nhìn nhận tôi tội lỗi của chính mình, trông cậy vào lòng thương xót của Thiên Chúa để được on tha thứ vì duy chỉ có Ngài qua sự uỷ thác của các linh mục và Hôi Thánh mới có thể tha tội cho ta được.

Anh em hãy thú tội với nhau và cầu nguyện cho nhau để được cứu thoát. Vì lời cầu xin tha thiết của người công chính rất có hiệu lực (Gc 5:16).

Xưng tôi vào mỗi thứ bảy từ 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều hoặc có thể lấy hẹn.