Các Phép Bí Tích

Các Phép Bí Tích

Theo Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo, Bí Tích là những dấu chỉ hữu hiệu đem lại ân sủng, được Chúa Giê-su thiết lập và trao lại cho Hội thánh để ban sự sống thần linh cho ta. Bí Tích được chia làm 3 loại:

  • Khai Tâm: Rửa Tội, Thêm Sức, Mình Thánh Chúa (Bắt đầu cuộc sống Kitô hữu).
  • Hoà Giải: Giải Tội và Xức Dầu Thánh.
  • Ơn Gọi: Truyền Chức Thánh và Hôn Phối.