SINH HOẠT CÁC HỘI ĐOÀN tại Mercy Center

The Cathedral of Our Lady of Perpetual Help
3214 North Lake Avenue
Oklahoma City, Oklahoma 73118
(405) 525-2349
Fax: (405) 525-3628
Contact Us

SINH HOẠT CÁC HỘI ĐOÀN tại Mercy Center

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, Hội Các Bà Mẹ - họp vào Chúa Nhật thứ II trong tháng lúc 10 giờ 30 sáng.
Hội Legio họp vào Thứ Bảy đầu tháng lúc 9 giờ sáng.
Ca Đoàn Têrêsa - tập hát vào sáng Chúa Nhật lúc10 giờ sáng.
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể sinh hoạt vào mỗi chiều Chúa Nhật ngay sau Thánh Lễ.
Đoàn Thanh Niên họp vào Chúa Nhật thứ I trong tháng lúc 10:30 sáng.
Hội Đồng Mục Vụ họp sau thánh lễ Chúa Nhật thứ III.

Mass Times

Sunday 8:00 am (English)
10:00 am (Full Choir)
11:45 am (Vietnamese)
Monday 7:30 am
Tuesday 7:30 am
Wednesday 8:30 am
Thursday 7:30 am
Friday 7:30 am
Saturday

8:30 am
3:00 pm Confessions
5:00 pm Vigil (English)